Algemene voorwaarden Metselaar Advocatuur

Artikel 1

Metselaar Advocatuur is de naam waaronder mr D.G. Metselaar de praktijk van advocaat uitoefent.

Artikel 2

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

2.2 Niet alleen de advocaten handelend onder de naam Metselaar Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, waaronder de waarnemer, kunnen op de algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3

3.1 Alle opdrachten van cliënten beschouwt Metselaar Advocatuur als uitsluitend aan haar gegeven aan de hand van het verzoek van de cliënt.

3.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard, indien schriftelijk door de advocaat aan de cliënt is bevestigd.

Artikel 4

4.1 Cliënt is aan de advocaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht afspraken maken over het honorarium. De advocaat kan een basisuurtarief of een vast bedrag (“fixed fee”) voor de uitvoering van de gehele opdracht met de cliënt afspreken. In het geval op basis van een uurtarief aan de cliënt wordt gedeclareerd, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, waarbij een minimum van 6 minuten per verrichting wordt gehanteerd. Daarnaast kan de advocaat andere kosten, zoals leges/verschotten, griffierechten, kantoorkosten (6 %), deurwaarderskosten, vertalingskosten en reiskosten bij de cliënt in rekening brengen.

4.2 De advocaat kan een voorschot op het honorarium van de cliënt verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.

4.3 Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever. Alleen betaling door overmaking op de ten name van mr D.G. Metselaar gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake maatschappelijk aanvaard maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

4.4 De afspraken met betrekking tot het honorarium worden schriftelijk door de advocaat aan de cliënt bevestigd. Het basisuurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd. Hiervan wordt de cliënt schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5

5.1 De advocaat zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal, in het geval de cliënt daarvoor in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

5.2 Op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de cliënt heeft verstrekt, zal de advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage bij de cliënt in rekening brengen. Cliënt is geen honorarium verschuldigd aan de advocaat. Naast de eigen bijdrage kan de advocaat griffierechten, vertaalkosten en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan de cliënt in rekening brengen.

5.3 De advocaat zal na de beëindiging van de werkzaamheden een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt de cliënt met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in de artikel 4 is bepaald.

5.4 De advocaat kan in overleg met de cliënt besluiten, ook al komt de cliënt wel in aanmerking voor een toevoeging, geen toevoeging voor de cliënt aan te vragen en op basis van een uurtarief of een fixed fee de opdracht uit te voeren. De advocaat zal dit altijd schriftelijk bevestigen aan de cliënt.

Artikel 6

6.1 Betaling van declaraties van de advocaat dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

6.2 Bij overschrijving van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente ex art. 6:119 BW verschuldigd. De advocaat is gerechtigd de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen.

6.3 Op het moment dat de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan.

6.4 In het geval de advocaat genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten die samenhangen met de invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, voor rekening van de cliënt.

Artikel 7

7.1 De Stichting Beheer Derdengelden Schenkman Advocatuur is geregistreerd in het Handelsregister onder het Kamer van Koophandel nummer 60031743.

7.2 Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Schenkman Advocatuur gevestigd te Amstelveen.

7.3 Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden en de daartoe beschikbare derdenrekening, wordt over de derdengelden als hier bedoeld, nimmer enige rente- en/of andere vergoeding aan de cliënt voldaan.

Artikel 8

8.1 Metselaar Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

8.2 Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico, zoals vermeld in de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.

8.3 Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium welke gemaximeerd wordt op een bedrag van € 50.000,-.

8.4 Iedere aanspraak jegens de advocaat vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

8.5 De advocaat is gerechtigd de aan haar verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door derden, zoals financieel adviseurs, accountants, deurwaarders, koeriers en dergelijke. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor eventuele tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

8.6 De advocaat zal bij het inschakelen van derden de benodigde zorgvuldigheid betrachten. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met, dan wel voortvloeien uit verrichte werkzaamheden voor de cliënt.

Artikel 9

9.1 De cliënt zal alle, voor de uitvoering van de aan de advocaat verstrekte opdracht, benodigde gegevens en bescheiden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

9.2 Op het moment dat de cliënt de benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aanlevert, is alle schade die voortvloeit uit de ontstane vertraging, zoals extra honorarium, voor rekening en risico van de cliënt.

9.3 De cliënt garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens.

9.4 Op verzoek van de cliënt zal de advocaat, na sluiting van het dossier, de door cliënt ter beschikking gestelde gegevens retourneren. De cliënt stemt er mee in dat de advocaat van de geretourneerde bescheiden fotokopieën in zijn dossier kan bewaren.

Artikel 10

De bewaartermijn van dossiers (processtukken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na digitale archivering of na ommekomst van de termijn van vijf jaren bij niet digitaal gearchiveerde dossiers, worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Metselaar Advocatuur ontslagen van de bewaarplicht na vijf jaren.

Artikel 11

11.1 Metselaar Advocatuur beschikt over een interne klachtenprocedure. Een eventuele klacht dient eerst schriftelijk te worden ingediend bij de advocaat.


11.2 Metselaar Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat u klachten over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

11.3 Klachten kunnen ook bij de Deken van het arrondissement Amsterdam worden ingediend.

Artikel 12

Metselaar Advocaten is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien: de cliënt de goede naam van het kantoor heeft aangetast, de cliënt niet de vereiste medewerking verleent aan de aan Metselaar Advocatuur verleende opdracht, tussen cliënt en Metselaar Advocatuur verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost.

Artikel 13

12.1 Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Uitsluitend de rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2018