Privacyverklaring Metselaar Advocatuur

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor u gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden van u verzameld:

Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Naam, adres woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • V-nummer;
 • Betalingsgegevens;
 • Gegevens noodzakelijk voor diverse verblijfsrechtelijke, nationaliteitsrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures;
 • Medische gegevens indien deze relevant zijn voor de juridische procedure.

Wanneer worden deze gegevens gebruikt?

 • Uw gegevens zijn nodig om juridische procedures te voeren, om u informatie te verschaffen over uw procedure, voor relevante communicatie betreffende de lopende procedure, en om de betaling af te handelen of een toevoeging voor u aan te vragen.
 • Voor zover u hiervoor toestemming geeft kunnen uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van Vluchtelingenwerk, Nidos, het IMMO, Raad voor Rechtsbijstand en behandelend artsen.
 • NAW-gegevens, bankgegevens, de kosten en betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillenen rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard:

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de procedure bewaard worden.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel zeven jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot twee jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:

 • De gegevens worden ter beschikking gesteld aan alle bij de procedure betrokken partijen, zoals IND, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de juridische procedure, voor het behartigen van de door u aangegeven belangen, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers, zoals Basenet.

EVALUATIE

Welke gegevens worden van u verzameld?

Onder meer de volgende gegevens worden door ons verzameld: uw naam, de afgenomen dienst, uw beoordelingen van deze dienst, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de evaluatie.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

 • Wij gebruiken uw gegevens voor interne evaluatie.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens in de evaluatie worden tot vijf jaar na de procedure bewaard, tenzij u toestemming geeft deze te publiceren op de website.

KLACHTEN

Welke gegevens worden van u verzameld?

De gegevens waaronder uw naam, de afgenomen dienst, de klachten en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot twee jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de geschillenbeslechter.

BEVEILIGING

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd en versleuteld, volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.

UW RECHTEN

Uw rechten:

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover:
  – deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen of;
  – de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  – de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking;
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens;
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken;
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsnaam: Metselaar Advocatuur

E-mail: info@metselaaradvocatuur.nl